Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura a fost infiintata prin Ordonanta de Urgenta nr. 69/decembrie 2004, pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura. Aceasta Ordonanta de Urgenta a fost aprobata de Parlament prin Legea 113/2005 de modificare si completare a Legii 192/2001. Agentia a fost reconfirmata de OUG nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, care a inlocuit Legea 192/2001, ca structura responsabila pentru definirea si implementarea politicii referitoare la conservarea si administrarea resurselor acvatice vii, existente in apele maritime si continentale, acvacultura, procesarea si organizarea pietei produselor pescaresti, structurile de pescuit si acvacultura
Odata cu Hotararea de Guvern nr. 865/2005 Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, se reorganizeaza prin preluarea Inspectiei Piscicole si atributiilor in domeniul pescuitului de la Autoritatea de Management Program Operational Sectorial pentru Agricultura, Dezvoltare Rurala si Pescuit, directie generala in structura Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si care se ocupa cu coordonarea, implementarea si gestionarea asistentei financiare comunitare prin instrumentele structurale.
Prin O.G. 15/26.08.2009, aprobata prin Legea 369/2009 ANPA gestionarea Programului Operational pentru Pescuit este trecuta in subordinea directa a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin infiintarea unei directii generale in acest scop.
Agentia este institutie publica de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, care functioneaza in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

Agentia este condusa de un presedinte-director general, numit prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, in conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite. Presedintele conduce activitatea Agentiei si o reprezinta in raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si in justitie.

In exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.
Presedintele Agentiei este inlocuit de directorul Directiei maritime si inspectii in situatia in care nu isi poate indeplini temporar atributiile.

 

Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate, Agentia exercita urmatoarele functii:
a) de elaborare si implementare a strategiei nationale si a reglementarilor privind: conservarea si managementul resurselor acvatice vii existente in habitatele piscicole naturale, acvacultura, procesarea si organizarea pietei produselor pescaresti, structurile de pescuit si acvacultura;
b) de implementare a politicii comune in domeniul pescuitului;
c) de administrare a resurselor acvatice vii din habitatele piscicole naturale, cu exceptia celor din Rezervatia Biosferei „Delta Dunarii”, care sunt administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”;
d) de control si inspectie;
e) de privatizare a societatilor comerciale cu profil piscicol si a amenajarilor piscicole pe care le are in portofoliu;
f) de concesionare a terenurilor pe care sunt amplasate amenajari piscicole, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, precum si a altor terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, in conditiile legii;
g) de vanzare a terenurilor proprietate privata a statului pe care sunt construite amenajari piscicole, inclusiv a instalatiilor speciale amplasate pe uscat;
h) de reprezentare, pe plan intern si extern, in domeniul sau de activitate si in limitele stabilite prin actele normative in vigoare;
i) de realizare a masurilor din domeniul specific.

In exercitarea functiilor sale, Agentia are urmatoarele atributii:
A. In domeniul elaborarii strategiei, politicilor si a proiectelor de acte normative:
a) elaboreaza strategia nationala a sectorului pescaresc;
b) elaboreaza proiecte de acte normative in conformitate cu politica comuna in domeniul pescuitului si cu strategia nationala a sectorului pescaresc;
c) elaboreaza proiecte de conventii si acorduri internationale in domeniul sau de activitate;
d) elaboreaza reglementarile privind accesul la resursele acvatice vii, in vederea practicarii pescuitului comercial;
e) elaboreaza reglementarile privind pescuitul recreativ/sportiv;
f) elaboreaza norme privind caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum si metodele de pescuit comercial in habitatele piscicole naturale;
g) elaboreaza norme de protectie si regenerare a resurselor acvatice vii privind: stabilirea anuala a capturii totale admisibile (TAC), a cotelor de pescuit si a efortului de pescuit, stabilirea perioadelor de prohibitie, a zonelor de refacere biologica/zonelor de protectie pentru resursele acvatice vii, a speciilor, precum si a masurilor preventive;
h) elaboreaza reglementari specifice privind exercitarea pescuitului speciilor protejate;
i) elaboreaza norme privind dimensiunile minime individuale pe specii care pot fi capturate din habitatele piscicole naturale, pe baza studiilor elaborate de institutiile de cercetare stiintifica de profil;
j) elaboreaza norme de adaptare a flotei de pescuit la starea resurselor acvatice vii, inclusiv Planul de adaptare a flotei si Planul de ajustare a efortului de pescuit;
k) elaboreaza norme privind nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare si a centrelor de prima vanzare a produselor din pescuit;
l) elaboreaza reglementari privind criteriile de recunoastere a organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc;
m) elaboreaza reglementari privind debarcarea si prima vanzare a produselor pescaresti obtinute din pescuit.
B. In domeniul administrarii resurselor acvatice vii:
a) stabileste masuri de administrare a pescuitului, astfel incat sa se obtina o mai buna rationalizare a efortului de pescuit;
b) finanteaza programele pentru popularea de sustinere si de cercetare-dezvoltare in domeniul exploatarii resurselor acvatice vii si acvaculturii, in limita fondurilor disponibile;
c) elaboreaza proceduri privind practicarea pescuitului;
d) organizeaza si actualizeaza Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit;
e) stabileste modul de marcare a navelor/ambarcatiunilor de pescuit, inclusiv a celor auxiliare;
f) autorizeaza construirea, modernizarea si reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit care urmeaza sa arboreze pavilion roman;
g) propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescaresti pe teritoriul national unde descarca navele/ambarcatiunile de pescuit;
h) propune autorizarea locurilor in care se realizeaza prima vanzare a produselor obtinute din pescuit, cu respectarea legislatiei comunitare;
i) elibereaza permise/licente/autorizatii, dupa caz, in conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si comunitare.
C. In domeniul acvaculturii:
a) stabileste masuri pentru valorificarea superioara a potentialului genetic, prin introducerea in acvacultura a unor specii valoroase;
b) stabileste masuri pentru cresterea calitatii produselor din acvacultura;
c) adopta masuri pentru asigurarea productiei din acvacultura pentru cazuri de forta majora;
d) stabileste masuri pentru asigurarea sanatatii si bunastarii animale;
e) stabileste masuri de adaptare a productiei la cerintele pietei;
f) stabileste masuri privind introducerea bunelor practici in acvacultura;
g) incurajeaza aplicarea tehnologiilor de reproducere si crestere pentru specii cu valoare economica ridicata si promovarea produselor pescaresti organice;
h) organizeaza si actualizeaza Registrul unitatilor de productie din acvacultura si emite licentele de acvacultura;
i) stabileste si alte actiuni pe care necesitatile de dezvoltare a acvaculturii le impun, potrivit legii;
j) stabileste criteriile de introducere de noi specii in Romania.
D. In domeniul procesarii si pietei produselor pescaresti:
a) stabileste masuri de sprijin al organizatiilor de producatori si al altor forme asociative;
b) asigura respectarea criteriilor de recunoastere si de retragere a recunoasterii organizatiilor de producatori din sectorul pescaresc, prevazute de legislatia comunitara;
c) recunoaste organizatiile de producatori;
d) organizeaza si actualizeaza Registrul centrelor de prima vanzare, Registrul porturilor/punctelor de debarcare autorizate si nominalizate de autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura;
e) solicita elaborarea de studii de piata;
f) organizeaza si actualizeaza Registrul unitatilor de procesare;
g) emite licente de fabricatie unitatilor de procesare;
h) propune masuri pentru imbunatatirea calitatii si promovarea produselor pescaresti.
E. In domeniul activitatii de control si inspectie piscicola:
a) organizeaza si desfasoara activitati permanente de control si inspectie piscicola privind respectarea legislatiei in domeniu;
b) verifica modul de executare a atributiilor de paza si protectie a resurselor acvatice vii de catre beneficiarii dreptului de pescuit;
c) verifica respectarea conditiilor impuse prin licente/autorizatii/permise de pescuit;
d) elaboreaza planurile anuale si lunare ale activitatii de inspectie si control;
e) verifica veridicitatea datelor inscrise in documentele pentru circulatia pestelui;
f) constata infractiuni si contraventii si aplica sanctiuni pentru nerespectarea prevederilor legale in vigoare, dispune ridicarea in vederea confiscarii a bunurilor rezultate din savarsirea infractiunilor si contraventiilor;
g) monitorizeaza aplicarea sanctiunilor prevazute in procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a masurilor dispuse prin notele de control, conform legislatiei in domeniu;
h) stabileste sistemele de control si de inspectie ale activitatilor de pescuit;
i) retine/suspenda/anuleaza, dupa caz, in baza constatarilor si propunerilor personalului cu drept de inspectie si control, permisul/licenta/autorizatia, potrivit prevederilor legii;
j) asigura functionarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la Marea Neagra, conform reglementarilor comunitare;
k) verifica modul de organizare si desfasurare a pescuitului;
l) verifica respectarea conditiilor care stau la baza eliberarii permiselor/licentelor/autorizatiilor privind pescuitul si acvacultura.
F. In domeniul privatizarii:
a) privatizeaza societatile comerciale cu profil piscicol si amenajarile piscicole pe care le are in portofoliu, in conditiile legii;
b) concesioneaza terenurile, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si alte terenuri aferente acestora din domeniul public al statului, in conditiile legii;
c) incheie contracte in vederea exploatarii terenurilor, cu exceptia celor de pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii”, pe care sunt amplasate amenajarile piscicole, precum si a altor terenuri aferente acestora din domeniul privat al statului, in conditiile legii;
d) incheie contracte de vanzare a terenurilor proprietate privata a statului, pe care sunt construite amenajari piscicole, in conditiile legii;
e) elaboreaza caiete de sarcini in vederea privatizarii si/sau a concesionarii;
f) urmareste indeplinirea obligatiilor stabilite prin contractele de privatizare si/sau de concesionare;
g) indeplineste si alte atributii care decurg din functia de privatizare si/sau de concesionare, in conformitate cu prevederile legale;
h) propune constituirea comisiei de privatizare, concesionare.
G. In domeniul cercetarii stiintifice:
a) colaboreaza cu institutiile de cercetare de profil pentru indeplinirea obiectivelor stabilite prin strategii;
b) solicita studii pentru cunoasterea biologiei, etologiei si diversitatii structurii, functionabilitatii si productivitatii ecosistemelor acvatice si a interactiunilor specifice;
c) solicita studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine si a apelor continentale de catre activitatile de pescuit si acvacultura si de alte activitati antropice;
d) solicita studii pentru dezvoltarea si diversificarea acvaculturii;
e) elibereaza autorizatia speciala de pescuit in scop stiintific.
H. In domeniul relatiilor interinstitutionale:
a) incheie protocoale cu institutiile publice implicate in activitatea de control si inspectie privind sectorul pescaresc;
b) incheie acorduri/protocoale cu institutii si organizatii in sectorul pescaresc, in conditiile legii;
c) colaboreaza cu Autoritatea de management pentru Programul operational pentru pescuit, cu Autoritatea de management pentru Programul National de Dezvoltare Rurala, precum si cu alte institutii implicate in derularea fondurilor externe nerambursabile;
d) organizeaza manifestari si intalniri internationale si participa la cele organizate de entitati si organizatii internationale specializate in domeniul pescuitului si acvaculturii;
e) colaboreaza cu organele de specialitate din ministere, cu autoritatile administratiei publice locale si cu organismele internationale implicate in activitatea de pescuit si acvacultura.
I. In domeniul fondurilor nerambursabile alocate de Comunitatea Europeana si al fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului:
a) utilizeaza si gestioneaza fonduri nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si fonduri alocate de la bugetul de stat aferente Programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si Programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului;
b) elaboreaza Programul de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului, il supune spre aprobare Comisiei Europene si asigura implementarea acestuia;
c) elaboreaza Programul de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului, il supune spre aprobare Comisiei Europene si asigura implementarea acestuia.
J. In alte domenii:
a) organizeaza si intretine baza de date din domeniul pescuitului si acvaculturii si asigura transmiterea datelor in sistemul informatic comunitar;
b) organizeaza activitati de instruire a personalului propriu;
c) incheie contracte si finanteaza realizarea de buletine informative, ghiduri, brosuri, afise, postere, bannere pentru diseminarea informatiilor referitoare la sectorul pescaresc;
d) participa la elaborarea planului comun de actiune in vederea prevenirii efectelor starilor de calamitati naturale si urmareste realizarea masurilor si actiunilor prevazute, in colaborare cu ceilalti factori decizionali de la nivel local si central;
e) intocmeste anual raportul de activitate si il supune spre aprobare ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;
f) indeplineste si alte atributii specifice, in conditiile legii.

 

Reclame