BUNĂ ZIUA,

Cu ajutorul specialiștilor  și totodată, partenerilor noștri(Mron Marketing – firmă specializată, între altele în consultanță pe fonduri europene), echipa iarmarok , încearcă să aducă mai aproape de dvs, această himeră (nu-i așa?) a fondurilor europene.

O să îmi permit să vă adresez o întrebare, în contextul în care, toți avem rude, prieteni, apropiați în mediul rural:

Cați dintre cei mai-sus invocați au habar despre fondurile europene?

Peste tot se vorbește despre ele, dar dacă intri în amănunt constați că, în concret, nimeni nu știe nimic.

O fi incompetență din partea unora, o fi nepăsare din partea altora, nu vom ști niciodată. Dar ceea ce știm este că, avem datoria să facem ceva în sensul ăsta. De aceea vă invit să parcurgeți informațiile oferite și dacă vi se par utile să le redistribuiți.

Vă mulțumim. echipa iarmarok

În perioada 2007- 2013 au fost programate pentru România aproximativ 7,5 miliarde de euro pentru dezvoltarea sectorului agricol.

În România, prin intermediul instrumentelor de finanțare se dorește punerea în aplicare a Politicii Agricole Comune a Uniunii Europene prin Programul Național de Dezvoltare Rurală.

În cadrul acestui program se disting următoarele măsuri deschise în următoarea perioadă:

         Măsura 1.1.2. Instalarea tânărului fermier

         Măsura 1.2.1. Modernizarea exploatatiilor agricole

         Măsura 1.2.3. Creșterea valorii adăugate a produselor agricole si forestiere

         Măsura 3.1.2. Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi

 Măsura 1.1.2. – Instalarea tinerilor fermieri

Această măsură este dedicată tinerilor fermieri, cu vârste de sub 40 de ani, care preiau sau înființează o exploatație agricolă cu o dimensiune specifică.

Beneficiarii eligibili sunt: persoane fizice, persoane fizice autorizate sau administrator și asociat al unei Societăți cu răspundere limitată care practică în principal activităţi agricole. Exploataţia agricolă trebuie să respecte următorul criteriu: trebuie să aibă o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 40 UDE ( valoarea unei unității de dimensiune economică este de 1.200 Euro- se referă la un cumul de posesiuni animale si/sau teren).

De asemenea, pentru a accesa aceste fonduri, fermierul deţine sau se angajează (în maxim 3 ani) să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare.

Un proiect deține șanse cu atât mai mari cu cât respectă următoarele reguli:

–          Solicitantul deţine în proprietate întreaga exploataţie agricolă.

–          Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă.

–          Solicitantul deţine o exploataţie agricolă ( cu profil vegetal/animal) într-o zonă defavorizată.

–          Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă  (intre 6-8 UDE).

Beneficiarii acestei măsuri au obligaţia de a-şi înscrie toate suprafeţele agricole deţinute în Registrul unic de identificare la APIA, în perioada 01.03- 15.05, o dată cu depunerea cererii unice de plată pe suprafaţă.

Planul de afaceri al proiectului trebuie să includă detalii privind investițiile care se realizează, astfel:

         construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de fermă, incluzându‐le şi pe cele pentru protecția mediului;

         achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini,  utilaje,instalații, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;

         achiziționarea de animale şi după caz a cotei de producție;

         plantarea şi replantarea plantelor perene;

         achiziționarea de teren pentru activități agricole.

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 de Euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 6 UDE, iar peste această dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creşte cu 4.000 Euro/ 1 UDE, dar nu va putea depăşi 40.000 de Euro/ exploataţie.

Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată iar până la cea de-a doua tranşă de plată beneficiarii trebuie să realizeze toate investiţiile pentru modernizarea şi dezvoltarea exploataţiei propuse .

. Dezavantajul acestei măsuri este legat de caracterul de propietate al exploatației de dimensiuni relativ mari- de multe ori transferul de propietate se dovedește excesiv de  costitsitor pentru mulți dintre fermierii mici. Avantajele constau în disponibilitatea fondurilor pentru investiții diverse de la achiziția de animale și teren până la construirea de clădiri și utilaje necesare în activitatea agricolă.

 Măsura 1.2.1. – Modernizarea exploataţilor agricole

În cadrul acestei măsuri solicitanții eligibili sunt fermierii definiţi ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului respectiv codul CAEN 01xx – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE, şi care este înregistrată în Registrul fermelor/ Registrul agricol.

Solicitantul trebuie să respecte următoarele condiții de eligibilitate:

–          să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat;

–          capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral străin;

–          să acţioneze în nume propriu;

–          să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Fondurile acordate prin această măsură vizează:

1. Construirea, modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă;

2. Construirea, modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol;

3. Construirea, modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte;

4. Construirea, modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat;

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate;

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate

7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani);

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;

10. Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei

14. Costurile generale ale proiectului : taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi etc. ;

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;

16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

În ceea ce privește finanțarea, prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile  în proporţie de 40% – 75% (pentru perioada 2010 – 2013) din valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este cuprinsă între de 1.000.000 – 2.000.000 Euro în funcție de sectorul în care este implementat (agricol sau zootehnic).

 Măsura 1.2.3. – Creșterea valorii adăugate a produselor agricole și forestiere

În cadrul acestei măsuri se accesează fonduri pentru dezvoltarea societățiilor ce se ocupă cu procesarea produselor agricole și forestiere. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 123 sunt persoane fizice autorizate şi persoane juridice înregistrate în baza legislaţiei din România ca microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii.

Printre principalele condiții eligibilitate ce trebuie respectate de solicitant menționăm:

–          Beneficiarul sau reprezentantul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul;

–          Beneficiarul nu trebuie să fie în dificultate, în înţelesul prevederilor din Îndrumările Comunităţii cu privire la ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate;

–          Beneficiarul trebuie să declare că asigură co-finanţarea investiţiei;

–          Beneficiarul trebuie să prezinte dovada că va obţine toate avizele şi acordurile conform legislaţiei în vigoare.

Fondurile pot fi utilizate pentru investiţii în active corporale, eligibile pentru produsele agricole după cum este detaliat mai jos:

a) Construcţii noi şi/ sau modernizarea clădirilor folosite pentru procesul de producţie, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

b) Construcţii noi şi/ sau modernizări pentru depozitarea produselor, inclusiv depozite frigorifice en-gross;

c) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi utilaje, instalaţii, echipamente, aparate şi costuri de instalare;

d) Investiţii pentru îmbunătăţirea controlului intern al calităţii materiei prime, semifabricatelor, produselor şi subproduselor obţinute în cadrul unităţilor de procesare şi marketing;

e) Investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

f) Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie şi, identificate ca necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ.

Se pot realiza și investiţii în active necorporale:

a) Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, dacă sunt în legătură cu investiţiile corporale ale proiectului;

b) Cumpărarea de tehnologii (know-how), achiziţionarea de patente şi licenţe pentru pregătirea implementării proiectului;

c) Costurile generale ale proiectului, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor;

d) Achiziţionarea de software, identificat ca necesar.

Prin Măsura 123 se pot acorda beneficiarilor eligibili şi selectaţi fonduri nerambursabile în procent de până la 50%, fondurile acordate reprezentând cofinanţarea publică (raportată la valoarea totală eligibilă a proiectului) la care trebuie să se adauge cofinanţarea privată.

Cuantumul sprijinului şi plafoanele maxime ale cofinanţării publice pentru un proiect sunt următoarele:

         Pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici şi mijlocii – cuantumul sprijinului este de 50% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 de Euro/ proiect.

Intensitatea sprijinului pentru Regiunea de Dezvoltare 8 Bucureşti – Ilfov se limitează la 40% din valoarea eligibilă.

         Pentru alte întreprinderi – cuantumul sprijinului este de 25% din valoarea eligibilă a proiectului, cu un plafon maxim al sprijinului public nerambursabil de 2.000.000 de Euro/ proiect.

o Intensitatea sprijinului pentru regiunea Regiunea de Dezvoltare 8 Bucureşti- Ilfov se limitează la 20% din valoarea eligibilă a proiectului (conform art. 28(3) din Reg. 1698/2005).

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 123 este de 5.000 de Euro – această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

 Măsura 3.1.2. – Sprijin pentru crearea și dezvoltarea de micro-întreprinderi

Pot aplica pentru finanțare: micro – intreprinderi (inclusiv start-up-uri) și persoane fizice care se angajeaza ca până la data semnării contractului de finanțare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată.

Printre domeniile de activitate eligibile finanțabile menționăm:

–      activitati non-agricole productive cum ar fi: industria usoara, procesare industriala a produselor lemnoase (incepand de la stadiul de cherestea si pana la stadiul de mobila), mecanica fina, asamblare masini, unelte si obiective casnice, producerea de ambalaje;

–      dezvoltarea activitatilor mestesugaresti: artizanat si a altor activitati traditionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lanii, olaritul, brodatul, etc);

–      servicii pentru populatia rurala: croitorie, frizerie, cizmarie, conectare si difuzare internet, mecanizare, transport, reparatii masini, unelte si obiecte casnice.

 Se finanțează cu maxim 70% următoarele tipuri de investiții:

–      Investitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv, dotarea cu echipamente, utilaje, inclusiv achizitionarea in leasing a acestora);

–      Investitii necorporale(software, patente, licente, etc), inclusiv achizitionarea in leasing a acestora.

 Valoarea maximă a  finanțării este de:

– 50.000 pentru PFA;

– 100.000 EUR pentru micro-intreprindere cu activitate de transport rutier;

–  200.000 EUR alte micro-ntreprinderi.

Informații suplimentare privind măsurile prezentate puteti găsi pe website-ul: www.apdrp.ro sau la office@mron.ro

 Asteptam cu interes intrebarile celor care vor mai multe informatii.

O zi buna,

Corina Soare

Reclame